Treball de Síntesi (ESO)

El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge fetes en equip per tal de desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida diària. Integra continguts de totes les matèries curriculars i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r2n i 3r d'ESO.

En la nostra escola, el treball de síntesi es porta a terme la darrera setmana del curs escolar i es realitza fora de l'escola. Cada any es tria un lloc diferent de Catalunya com a marc de l'estada que té una durada de tres dies. La nostra opció de fer-lo fora de l'àmbit de l'escola és perquè creiem que, a part de desenvolupar les competències curriculars establertes pel Departament d’Ensenyament, el treball de síntesi és una bona ocasió per fer diferents tasques fora del context escolar i és també un punt de trobada i convivència entre alumnat i professorat.