Projecte de Recerca

El Projecte de Recerca és un treball que s’ha de realitzar en grup, "al llarg del curs escolar" de 4t d'ESO i que val el 10% de la nota de final de curs. El treball ha de ser el fruit de la investigació  sobre un tema transversal del currículum o d’un àmbit determinat i en el que els alumnes han de demostrar el grau d’autonomia i la seva capacitat de treball en grup.

En la nostra escola el Projecte de Recerca es realitza durant les dues setmanes posteriors al Pont de Desembre. La feina, supervisada per un docent, que actua com a tutor, es realitza integrament a l'escola. El projecte consta de dues parts: un treball monogràfic escrit i una exposició oral, amb suport multimèdia, i ha de ser defensat davant de jurat.

Cada any, els professors de l'equip docent de secundària proposen uns temes i els alumnes trien aquell que els és més atractiu. D'aquesta manera, i en funció d'interessos comuns, es formen equips de treball de tres o quatre persones. La varietat de propostes permet obtenir un ampli ventall de treballs, tant de caire científic, sociològic, matemàtic, històric o lingüístic, entre d'altres. D'altra banda, l'acurat seguiment dels docents garanteix la qualitat de les feines.