Pilars Pedagògics

A l'Escola Marillac apostem per l'educació emocional i per la qualitat i innovació educativa, basada en activitats pràctiques i vivencials i on l'alumne passa a ser centre de l'aprenentatge. Els nostres referents són Montessori, Decroly, Steiner i Ferrer i Guàrdia. Tanmateix ens inspirem en l'Escola Finlandesa, de la que hem adaptat alguns trets a la nostra realitat.

Les matèries curriculars es reparteixen en horaris establerts i es treballen combinant classes teòriques, tallers, projectes, espais i lliure circulació. D'aquesta manera, s'imparteixen coneixements, es treballa la seva consolidació de manera individual o grupal, es potencia la competència d'aprendre a aprendre, l'ús de les TIC i el treball col·laboratiu.

Eduquem els nens i nenes per a un futur en el que siguin responsables, que sàpiguen raonar, amb pensament crític, autònoms, d'acord amb el seu estadi evolutiu, lliures, encuriosits, competents i feliços.