Objectius Principals

  • Ajudar a crear un projecte de vida mitjançant l'acompanyament emocional i acadèmic.
  • Treballar conjuntament família-escola per a aconseguir l'èxit educatiu i personal dels infants i joves.
  • Desenvolupar les competències i actituds pròpies de cada etapa evolutiva.
  • Treballar el raonament lògic i el sentit crític com a base de tot aprenentatge.
  • Formar alumnes autònoms i responsables.
  • Fomentar l'interès i la curiositat per aprendre en qualsevol etapa de la vida.
  • Potenciar el compromís vers una societat més justa.
  • Despertar l'esperit emprenedor.
  • Créixer en la interioritat.