ILEC (Pla d'Impuls de la Lectura)

L’Escola Marillac a través del  Departament d'Ensenyament va participar com centre pilot en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. Com els resultats han estat tant satisfactoris volem seguir potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

L'escola aposta per consolidar aquest projecte en el seu dia a dia i per fer-ho es marcauns objectius generals que permeten establir uns eixos vertebradors de les diferents activitats que es duen a terme en el marc d'aquest projecte.

Objectius generals

  • Continuar millorant la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu.
  • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Eixos vertebradors

Saber llegir

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.

L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment .

Llegir per aprendre

L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.

Gust per llegir

El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit sabent-ho explicar mitjançant evidències.

Activitats

Padrins de lectura

L'activitat la realitzen els alumnes de 1r de primària i 1r d’ESO. Els nens i nenes de 1r d’ESO que "apadrinen" a nens i nenes de 1r de primària, es preparen les lectures, busquen estratègies de lectura per captar la seva atenció, perquè entenguin bé el llibre i es preparen jocs amb paraules pel final de la lectura. L'objectiu dels padrins i padrines no es ensenyar a llegir, sinó que motiven i serveixen com a models de lectura als nens i nenes que estan en el procés d'aprenentatge de la lectura.

Tallers de lectura

En aquests tallers els nens i nenes de 1r a 6è de primària treballem totes les estratègies de comprensió lectora: fer prediccions, inferir, fer connexions, trobar les idees principals per fer resums o fer visualitzacions a través de diverses tipologies textuals.

30’ de lectura

Espai temporal de lectura distribuïts en la franja de 9:00h a 9:30h a l'etapa de Primària i en diferents moments del matí a les aules de l’ESO. Aquests 30’ es realitzen a partir de lectures significatives, relacionades amb els seus aprenentatges, utilitzant les diferents estratègies lectores i fomentant el gaudir. A l'etapa d'Educació Infantil també es treballa dia a dia la importància de la lectura i la comprensió mitjançant les lectures que els hi llegeixen les mestres en veu alta.

Exposicions orals

Tots els cursos de P3 a 4t d’ESO, al llarg del curs, fan exposicions orals dels seus projectes, per millorar la fluïdesa i ampliar el lèxic.

Jocs Florals de l’Eixample

L'escola participa cada any en el certàmen literari que organitza el Centre de Recursos de l’Eixample per a Sant Jordi.