Escola Inclusiva

Tots els que formem part de l’Escola Marillac coneixem el sentit de ser inclusius. Portem anys treballant perquè tots els alumnes que entren a la nostra escola creixin i evolucionin dins les seves capacitats. Volem promoure una educació de qualitat on hi existeixin la igualtat d’oportunitats, ja sigui per aquells alumnes que necessiten suports per realitzar tasques educatives, com per aquells que necessiten més espai per treballar o bé pels que necessiten un ritme més elevat de feina. Per tots ells, l’escola es mou.

A partir de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) es vetlla per buscar els recursos més adequats per cada alumne, en cada moment. S’analitzen els recursos de què disposem i els que ens caldrà afegir per poder atendre a l’alumnat, ja sigui a través de sessions de grup o individuals amb la mestra d’Educació Especial, com també amb els suports de vetlladores dins l’aula i d’Aspasim, un centre d’Educació Especial proveïdor de recursos.

Mensualmentrealitzem coordinació amb l’Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP) per tal de poder informar sobre els diferents casos. Treballem amb els diferents CDIAPCSMIJde zona, com també amb el servei de psicologia de l’Hospital de Nens.

Considerem que l’eix principal per una bona educació és treballar família-escola, conjuntament amb els serveis externs, si l’alumne ho necessita, per tal de poder arribar a l’èxit. Per aquest motiu, és tant important el diàleg entre la família, els mestres i els equips psicològics externs. Gràcies a tots ells fem que tot aquest projecte funcioni, obtenint alumnes feliços i gaudint d’aprenentatges significatius.

Som escola inclusiva, una comunitat educativa on hi cap tothom.