Educació Primària

La Primària comprèn l’etapa de 6 a 12 anys. La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els alumnes les competències bàsiques establertes en el curriculum del Departament d’Ensenyament.

L’alumne és l’eix de l’aprenentatge. El professorat l’acompanya i el guia en tot moment, potenciant la creativitat.

El dia a dia a l’escola s’estructura en tres franges horàries. A primera hora del matí, els alumnes, juntament amb el seu tutor, fan una estona de Fòrum. A continuació, es comença a treballar els àmbits lingüístic, matemàtic, digital, coneixement del medi, artístic, l’educació física i l’educació en valors. Aquests àmbits es treballen combinant classes teòriques amb projectes utilitzant metodologies pròpies d’una escola innovadora (treball cooperatiu, treball intercicles, tallers d’experimentació, agrupaments flexibles, desdoblaments, racons i espais). A les tardes es treballa per projectes dirigits els àmbits curriculars com la robòtica i les arts plàstiques i escèniques.

Per tal de donar un ensenyament de qualitat disposem d’un equip de mestres en formació constant.