Aula d'Acollida

L’Aula d’Acollida de l’Escola Marillac té més de 10 anys de vida. L’objectiu d'aquesta aula és vetllar per la integració de l’alumnat nouvingut a l’escola i a la cultura catalana. La nostra escola es caracteritza per tenir una atenció empàtica, personalitzada i propera. Amb l'alumnat nouvingut tenim sobretot una especial cura de les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos migratoris (dol migratori) i reforcem la tutoria per enfortir l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar i laboral necessària.